Projects

• Guangzhou-Huizhou Expressway (BOT)
• Guangzhou-Wuzhou Expressway (BOT)
• Guangzhou-Foshan-Zhaoqing Expressway (EPC&BOT)
• Qingyuan Beijiang Bridge IV (PPP)

Read More

• Hangzhou Bay Cross-sea Bridge
• Zhujiang Huangpu Bridge
• Shenzhen Bay Highway Bridge in Western Coastal of Guangdong Province
• Humen Bridge
• Hongkong-Zhuhai-Macau Bridge (Under construction)
• Humen Bridge II (Under construction)

Read More

• Cambodia National Road 56-68 Road Improvement Project
• Congo-Kinshasa City Road Reconstruction Project
• Vietnam Hanoi-Haiphong Expressway
• Malaysia Forest City Highway and Reclamation Project

Read More