Design and Reconnaissance

A-class design qualification.

Guang-Fo-Zhao Expressway
Guangwu Expressway
Guanghui Expressway
Gaoming Xijiang Bridge
Qingyuan Beijiang Bridge
Extension Work of
Shenzhen Airport


Guangzhou-Foshan-Zhaoqing Expressway


Qingyuan Beijiang Bridge